алтны боловсруулалтын үйл ажиллагааны тухай тайлбар

МӨНГӨН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ

5 .1.1. мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ нь 10 000 000 төгрөг, түүнээс багагүй байх; 5 .1.2. энэ хуулийн 8.1-д заасан мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны журмын талаарх сургалтад ...

үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03

 · 1. Үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 1. Эрхэм зорилго, стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх талаар зохиосон ажлууд 1.1. ЭМШУИС-ийн дүрэмд …

баримт бичиг боловсруулалтын үйл ажиллагааны стандарт

 · 18. 30 мм 15мм 20мм Компьютерт баримт бичиг боловсруулах Цаасны хэмжээ А4, А5 Дээд захаас 20 мм-ээс доошгүй Доод захаас 20 мм-ээс доошгүй Зүүн захаас 30 мм …

СОНСОХ АЖИЛЛАГАА

харин эсрэгээрээ шийдвэр гаргах үйл явц болон түүний үр дүнд тодорхой нөлөө үзүүлж чадах, бүрэн утгаараа шийдвэр гаргах ажиллагааны оролцогч нь байх юм. ХБНГУ ажиллагаа гэнэ.

Үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх

Үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх. Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх. Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, эрх олгосон бол ТУЗ-ийн ...

албан хэрэг хөтлөлтийн хичээл

 · Хавсралтын тухай тэмдэглэл 1 дүгээр хавсралт Геологийн баримтын төвийн 2010 оны үйл ажиллагааны тайлан, 15 хуудастай 2 дугаар хавсралт Геологийн мэдээллийн төвийн 2010 оны тайлан, 11 хуудастай.

Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургууль

Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургууль

Үүсмэл орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны …

 · Үүсмэл орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны журмын тухай 1. ҮҮСМЭЛ ОРД АШИГЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ …

Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл

Бидний тухай Түүхэн замнал Салбарын алдартнууд Сайдын мэндчилгээ Яамны бүтэц Зорилт, зорилго Шилэн данс Худалдан авах үйл ажилгааны ил тод байдал Төсөв гүйцэтгэл Хөрөнгө оруулалт, Тендер, Худалдан авалт Бусад Эрх зүйн бичиг баримт Монгол Улсын Хууль Улсын Их хурлын тогтоол Засгийн Газрын Тогтоол Сайдын тушаал Техник бичиг …

ТӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БА ХАРИУЦАН ТАЙЛАГНАХ …

 · Аливаа нийгмийн улс төрийн тогтолцоо, туүний дотор төрийн институтын харилцаа нь ямар хэв шинжтэй байх нь нийгэм, улс төрийн үйл явц дахь хариуцлагын тогтолцооноос шууд хамаарч байдаг тедийгүй туүгээр тодорхойлогдож байдаг. Ардчилсан засаглалтай аль ч улс оронд ардчиллын чанарын нэг гол шалгуур нь хариуцан тайлагнах …

4.1.Прокурор үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан хуулийг баримталж, орон нутаг, салбар, байгууллагын онцлогийг үл харгалзан хуулийг нэг мөр хэрэглэх явдлыг хангана. 4.2.Прокурорын үйл ажиллагааг хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан журам, аргачилсан заавраар нарийвчлан зохицуулна. Хэвлэх

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ …

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль тогтоомж нь Иргэний хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

 · МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Улаанбаатар хот ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ I ХЭСЭГ ЕРӨНХИЙ ҮНДЭСЛЭЛ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилго

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭГЭЭР ЮУ ЗОХИЦУУЛДАГ ВЭ?

Хамтран ажиллах гэрээг бичгээр болон амаар байгуулж болно. Хэрэв тухайн гэрээг бичгээр байгуулж байгаа бол дараахь зүйлийг тусгадаг байна. Үүнд: 1.гэрээний талуудын нэр, хаяг; 2.хамтын үйл ажиллагааны төрөл, зорилго; 3.талуудын эрх, үүрэг; 4.удирдлагын бүтэц, эрх, үүрэг; 5.ашиг, алдагдлыг хуваарилах журам; 6.гэрээнээс гарах журам;

Juramiin Emkhtgel | PDF

Орлогын зүйл Төрийн сангийн бүртгэлийн данснаас ЖМС-аар татан авсан 1 орлого Кассанд шууд хүлээн авсан үндсэн үйл ажиллагааны 2 орлого Кассанд шууд хүлээн авсан туслах үйл ажиллагааны 3 орлого НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН 1 Цалин

АСРАН ХАМГААЛАХ, ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИГЧИЙГ ТОГТООХ …

Монгол улсын Гэр бүлийн тухай хуулийн 8 дугаар бүлэгт Асран хамгаалах, Харгалзан дэмжих, Хүүхдийг гэр бүлдээ авч асран хүмүүжүүлэх талаарх эрх зүйн харилцааг …

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/

74 дүгээр зүйл.Зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайлан 74.1.1.төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шалгалт болон төрийн албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн маргааныг хянан ...

2.2.2.4. хариуцсан нэгжийн албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны явцад үүсэж хөтлөгдсөн баримт бичгээс хуулбар авах тохиолдолд тухайн баримт бичгийн үнэн зөвийг хариуцаж, "Хуулбар үнэн" тэмдэглэлд гарын үсэг зурж ...

БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ …

 · Энэ хуулийн зорилт нь банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтоож, тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх, үүрэг, түүний удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тэдгээрт албадлагын арга хэмжээ авахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад …

АСРАН ХАМГААЛАХ, ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИГЧИЙГ ТОГТООХ …

Монгол улсын Гэр бүлийн тухай хуулийн 8 дугаар бүлэгт Асран хамгаалах, Харгалзан дэмжих, Хүүхдийг гэр бүлдээ авч асран хүмүүжүүлэх талаарх эрх зүйн харилцааг зохицуулсан байдаг. Нэг. Асран ...

MONGOLIAN ACCREDITATION

ТАЙЛБАР Сэргийлэх ажиллагаа нь асуудал, гомдол (өөрөөр хэлбэл, үл тохирлыг) тодорхойлох үйлдэл болохоос илүүтэй сайжруулалтын боломжийг тодорхойлох идэвхтэй үйл явц юм.Үүний дээр үйл ажиллагааны журмыг хянахаас ...

Албан бичиг хэрэг хөтлөлтийн журам

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны болон боловсон хүчний асуудлаар тус тусад нь тушаал гаргана. Тушаалын төслийг удирдлагын шийдвэрийн үндсэн дээр зохион байгуулалтын нэгжүүд ажил, үүргийн чиглэлийн дагуу ...

Монгол хэлний их тайлбар толь

Монгол хэлний их тайлбар толь Нэвтрэх Кирилл Toggle Dropdown Кирилл Монгол бичиг А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О Ө П Р С Т У Ү Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я Монголын түүхийн тайлбар …

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон …

Бизнес, үйл ажиллагааны чиглэл Төрсөн газар, үндсэн харьяа Тайлбар: Нийтийн албан тушаалтны эрхлэх асуудлын хүрээ, шууд болон шууд бус нөлөөлөх боломжтой …

ӨРТӨГ ЗАРДЛЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ, ЗАРДЛЫН АНГИЛАЛ

 · 1. Өртөг зардлын тухай ойлголт. 2. Зардлын ангилал. НЭГ. ӨРТӨГ ЗАРДЛЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ. Зардлын бүртгэлийн судлах зүйл нь зардлыг өртгийн обьект болон зардлын зүйлээр нь хуримтлуулан бүртгэх ...

ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ …

1. Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим, үүргийг хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль тогтоомж болон энэ дүрмээр тодорхойлно. 1.3 дугаар зүйл.

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон …

Бизнес, үйл ажиллагааны чиглэл Төрсөн газар, үндсэн харьяа Тайлбар: Нийтийн албан тушаалтны эрхлэх асуудлын хүрээ, шууд болон шууд бус нөлөөлөх боломжтой байгууллагад харьяалалтай ...

Монгол хэлний их тайлбар толь

Монгол хэлний их тайлбар толь Нэвтрэх Кирилл Toggle Dropdown Кирилл Монгол бичиг А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О Ө П Р С Т У Ү Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я Монголын түүхийн тайлбар толь ...

Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого батлах тухай …

1.1.Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого нь хувийн хэвшилд түшиглэсэн, ил тод, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж, ойрын болон дунд хугацаанд эдийн засгийн тэнцвэртэй олон ...

Албан хэрэг хөтлөлт хичээл

 · Сумъяа Алтангэрэл Ax xotlolt burdel Munkh Orgil АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА Javkhlan Odkhuu Хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх талаарх …

Copyright © .Company name All rights reserved.Сайтын газрын зураг